Politikalarımız

Kalite Politikamız

ORS rulman imalatçısı olarak aranılan bir marka olmak ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için;

1. İlgili tarafların beklentilerini karşılamayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,
2. Risk temelli düşünceyi teşvik etmeyi,
3. Yeni teknolojiler ile tasarım ve üretim süreçlerini geliştirmeyi,
4. Hatasız üretim yapmayı,
5. Kalite yönetim sistemi kurmayı ve sürekli iyileştirmeyi

Kalite politikası olarak kabul eder.


Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ORS olarak çevre korumacılığı ve iş sağlığı ve güvenliğini bir endüstri kuruluşunun, sorumluluğunun önemli bir parçası olarak kabul etmekteyiz.

Bunun için rulman üretim tesislerimizde;
1. İSG-Çevre ile ilgili, yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasalara uymayı,
2. Gerekli eğitim faaliyetleriyle, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara yaymayı,
3. Çevre ve İSG konularında karar alırken çalışan ve temsilcilerinin katılımını sağlamayı,
4. Yeni yatırım ve teknoloji seçimlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan, çevre ile uyumlu kararlar almayı,
5. Ürün tasarımı yaparken ürünün hurdaya ayrılmasına kadar tüm yaşam döngüsünü dikkate almayı ve süreçlerin çevreye zarar vermemesini sağlamayı,
6. Araştırma geliştirme çalışmaları yaparak ürünün çevre etkilerini azaltmayı ve üretim süreçlerindeki güvenlik önlemlerini sürekli geliştirmeyi,
7. Çevreye ve iş sağlığına zarar vermeyen geri dönüşümlü kaynakları tercih etmeyi ve kaynak tüketimini sürdürülebilir şekilde yöneterek atıkları azaltmayı,
8. Üretim süreçlerinde ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun kimyasal maddeler kullanmayı ve kimyasal kullanımını sorumlu bir şekilde yönetmeyi,
9. Atık yönetimi ve çevresel etkilerin sonuçlarına ilişkin olarak hesap verebilirliği sağlamayı,
10. İklim değişikliğinin önlenmesi için sera gazı salınımlarının azaltılması, enerjinin verimli kullanılması ve süreçlerde yenilenebilir enerji kullanım çalışmaları yapmayı,
11. İlgili tarafların İSG-Çevre yönetim sistemini etkileyen süreçlerle ilgili beklentilerini karşılamayı,
12. Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için, atıkları kaynağında ayrıştırmayı, doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı ve bu çalışmaların ölçüm sonuçlarını izleyerek kontrol etmeyi,
13. Çalışma ortamlarında olay risklerini azaltmayı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışmalar yapmayı,
14. Planlanmış İSG-Çevre hedeflerinin başarılması ve sürekli iyileştirmelerin teşviki için yeterli kaynak sağlamayı,
15. Su israfını önlemeyi ve yer küresindeki su kalitesini bozabilecek deşarjları kontrol altına almayı,
16. Atmosfer hava kalitesini bozabilecek salınımları kontrol altına almayı,

Taahhüt ederiz.


Enerji Politikası

Enerji Yönetimi sorumluluğunun bilincinde bir kuruluş olarak, tüm süreçlerde enerji tüketimi ve maliyetini azaltmak için aşağıdaki hususları yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz:

1. Enerji ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymak,
2. Enerji performansını sürekli iyileştirmek,
3. Enerji ile ilgili amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
4. Tüm süreçler için enerji verimliliği dikkate alınmış ürün ve hizmet tedarik etmek,
5. Süreçlerin her aşamasında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
6. Enerji verimliliği konusunda çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını arttırmak.


Bilgi Güvenliği Politikası

Ortadoğu Rulman Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak bilgi güvenliğini; ülkemizin, şirketimizin ve çalışanlarımızın menfaatlerini korumak açısından öncelikli bir konu olarak ele alır, iş sürekliliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görür, bilgi güvenliği yönetim sistemini tüm yönetim kademelerinde stratejik olarak destekleriz. Bu kapsamda;

1. Şirketimiz bünyesinde yürütülen süreçlerde bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata ve yönetim sisteminin şartlarına uyacağımızı,
2. Sahip olduğumuz tüm varlıkların gizlilik-bütünlük-erişilebilirlik konusunda risk analizi yapılacak ve riskleri azaltmak adına kesintisiz bir çaba içerisinde olacağımızı,
3. Yapacağımız yatırım ve teknoloji seçimlerinde bilgi güvenliği politikalarımızdan ödün vermeyeceğimizi,
4. Düzenlenecek eğitimlerle, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracağımızı,
5. Yılda en az bir kez yapılacak yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini izleyeceğimizi,
6. Bilgi güvenliği konusunda sürekli iyileştirme faaliyetleri yürüteceğimizi ve bunun için kaynak ayıracağımızı

yönetim olarak kabul ve taahhüt ederiz.


Sürdürülebilir Satınalma Politikası

ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını, bütün faaliyetlerimizin merkezine yerleştirerek yeni nesillere sağlıklı ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Sadece kendi operasyonlarımızla sınırlı kalmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısını benimsemekteyiz.

Temel Prensiplerimiz;
• Kendi alanlarında uzman tedarikçiler ile karşılıklı dürüstlük, şeffaflık, güven ve saygıya dayanan uzun vadeli iş ilişkilerini hukuka uygun bir şekilde kurmak.
• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ulusal yasalar doğrultusunda, tedarikçilerimiz ile birlikte temel insan haklarına uygun çalışma koşullarını sağlamak ve çevreye saygılı olmak.
• Tüm tedarikçilerimizle samimi, dürüst, saygılı, adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurmak, tedarikçi seçimi dahil olmak üzere tüm tedarik faaliyetlerinin adil sürdürülmesini sağlamak ve tedarikçilerimize karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek.
• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği anlayışımızdan ödün vermeden rekabetçi fiyatlar sağlayabilmek için yerel ve uluslararası tedarikçiler ile çalışmak.
• Tedarik zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımıza, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk konularında örnek olarak çevre ve toplum için sürdürülebilir bir tedarik zinciri kültürü oluşturmak.
• Müşterilerimizin beklediği rekabetçi fiyat seviyesine ulaşmak ve rekabet seviyesini korumak için sürekli iyileştirmenin sağlanması konusunda tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde bulunarak tedarikçilerimizi teşvik etmek.

Temel prensipler doğrultusunda Sürdürülebilir Satınalma Politikamız;
• Satınalma aktivitelerimizi, ORS’nin politika ve prosedürlerine paralel olarak yürütmek,
• Alımlarımızı, onaylı tedarikçi listelerimizde yer alan, müşteri memnuniyeti odaklı ve güvenilir, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, bilgi güvenliği ve sosyal sorumluluk bilincine sahip tedarikçilerden yapmak,
• Tedarikçilerimizle karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı anlayışını esas alan uzun ve sürekli iş birlikleri kurmak,
• Güncel gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip edip sürekli iyileştirme projeleri yürüten, rekabet gücü yüksek ürünler sunarak, ORS’nin de müşterileri için kalite-fiyat dengesi güçlü ürünler üretmesine destek olan tedarikçilerle çalışmak,
• Gizlilik kurallarına özen gösteren ve ORS’ye ait bilgilerin gizliliğini yapılan anlaşmalarla taahhüt altına alıp, 3. taraflarla paylaşmayan tedarikçilerle çalışmak,
• Çalışanlarının bilgi güvenliğine ve mahremiyetlerine riayet eden tedarikçilerle çalışmak,
• Etik dışı davranışların ve olayların ihbar edilmesini sağlayan bir sistem kurmuş ve etik dışı olayları ihbar eden çalışanlarına misilleme yapılmamasını sağlayan tedarikçilerle çalışmak,
• Karşılıklı güven ve saygıya gölge düşürmeyen, ticari itibarını zedeleyecek küçük düşürücü davranışlardan kaçınan, insan kaçakçılığı, sahtekarlık, hile, haraç, yolsuzluk ve rüşvetten uzak duran, tüm operasyonlarını kanunlar çerçevesinde yapan ve yasa dışı faaliyetlerden uzak duran tedarikçilerle çalışmak,
• Adil rekabet ve anti tröst uygulamalarına riayet eden, çıkar çatışmalarından uzak kalan tedarikçilerle çalışmak,
• İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan, çevre korumaya yönelik olarak ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklere uyan, etik kuralları eksiksiz uygulayan tedarikçilerle çalışmak,
• Çevre kurallarına kesinlikle uyum sağlayan, sera gazı emisyonlarını kontrol altına alan, enerji verimliliği uygulamalarını yapan, yenilebilir enerji tercih eden, su kaynaklarını tasarrruflu kullanan ve kirletmeyen, hava kalitesini bozabilecek emisyonları önleyen , kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlayan ve atıklarını azaltan, kullandığı kimyasalları sorumluluk bilinciyle yöneten tedarikçilerle çalışmak,
• Kendi tedarikçileri için sürdürülebilirlik gereksinimlerinin takibini yapan tedarikçilerle çalışmak.
• Kullanmakta olduğu ham malzemelerin sorumluluğunu üstlenen tedarikçilerle çalışmak.
• ORS’ye tedarik ettiği ürünlerin, paketlemesinde ve ulaşımında çevreye dost uygulamaları kullanan tedarikçilerle çalışmak,
• Sağlıklı ve emniyetli çalışma koşulları, ücretler, mesai saatleri, sendika ve toplu sözleşme hakkı gibi temel çalışan hakları kapsamındaki karar ve uygulamaları geçerli kılıp, uygun ve adil çalışma ortamı yaratan, modern kölelik kapsamında zorla çalıştırmayan ve işci kaçakcılığı yapmayan, tüm çalışanlarına eşit haklar sunan, ayrımcılığa (dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri) hiçbirine izin vermeyen, çocuk işçi çalıştırmayan tedarikçilerle çalışmak,
• Finansal yeterliliğe sahip olan ve finansal risklerini yönetebilen tedarikçiler ile çalışmak,
• Ürünlerin güvenilirliği konusunda uluslararası kabul gören standartlara ve şartlara (RoHS, ELV, REACH, MSDS ve IMDS) uyum sağlayan tedarikçilerle çalışmak,
RoHS: Elektronik Malzemelerde Tehlikeli Maddelerin Kullanımını Kısıtlama Direktifi Avrupa Birliği 2002/95/EC
ELV: Hurdaya Ayrılan Araçların Çevreye Etkisini Azaltma Direktifi Avrupa Birliği 2000/53/EC
REACH: Kullanımı Kısıtlanmış Malzemelerin Değerlendirmesi, Kaydı, İzni
MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
IMDS: Uluslararası Malzeme Veri Sistemi
• “Çatışma Mineralleri” yönetimi kapsamında, ORS’ye tedarik ettikleri ürünlerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ve çevre ülkelerden tedarik edilen ve ihtilafa katkıda bulunan “ihtilaflı metal ve mineralleri” (Tantal, Tungsten, Kalay, Altın) kullanmayan tedarikçilerle çalışmak,

Tüm tedarikçilerimizin “Sürdürülebilir Satınalma Politikasına” uygun bir şekilde tedarik etme zorunluluğu bulunmaktadır. Politikaya uygun hareket etmeyen ve uygunsuzluk tespit edilen tedarikçilerden acil olarak uygunsuzluklar için önlem planı istenir. Uygunsuzlukları belirlenen sürede gideremeyen tedarikçiler ile ticari ilişkilerimiz askıya alınır ve/veya sonlandırılır.

Şüpheli davranış veya iş etiği kurallarının ihlalini bizimle paylaşmak isterseniz, aşağıdaki iletişim yöntemlerini kullanarak ORS-Fabrika Müdürüne ulaşabilirsiniz:

Tel: +90 (312) 648 00 10
E-mail: plant@ors.com.tr, etik.ihbar@ors.com.tr

ORS, iyi niyetle öneri istemiş veya tedarikçinin şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanan hiçbir cezaya veya misillemeye tolerans göstermeyecektir.

Genel Müdür